تگ :فیلم


کمپرسور هوا(باد)
6.5

کمپرسور باد۱۰ لیتری

کمپرسور باد ۱۰لیتری لطفا سعی کنیم به طبیعت احترام بگذاریم . وقتی آشغال خودتان رو در کوچه یا خیابان میریزید آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چه کسی باید آنرا برای ...